ความไม่รู้ ทำให้ยิ่งทุกข์ ยิ่งเข้าใจผิด ยิ่งกังวล ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความสับสน ความอิจฉา ความกลัว เป็นส่วนหนึ่งของความไม่รู้ มายาล้อหลอก ในทิศตรงข้าม มันมี2หน้า จงอยู่ตรงกลาง  เหมือนกับเช่นดาวเหนือ อย่าให้ร่างกายอดยาก หรืออยากสนองกิเลสของมัน จงแน่วแน่อยู่ตรงกลาง  เมื่อเราตระหนักถึงความชั่วร้าย จากมายา ความกังวลทั้งหมด ก็จะหายไป เราจะสัมผัส ความรัก และการยอมรับ ความรู้สึกทั้งสองอย่างนั้น เหมือนกัน เมื่อมีความรู้สึกนี้ เราจะไม่รู้สึกเกลียดใครอีกเลย แม้แต่คนที่โหดร้ายกับเรา เราก็จะไม่รู้สึกเกลียดเขา แต่ในทางตรงกันข้าม เราจะพยายามวิเคราะห์คนๆนั้น ในแง่ของทางโลก ที่ยังมีสิ่งให้ยึดติด เมื่อประตูแห่งความรู้เปิด ความกรุณาเท่านั้น ที่จะอยู่กับเรา  ความคิด สร้างภาพล่วงตาในสมาธิ ปัญญา แยกความจริงระหว่างเป้าหมาย และ สิ่งอื่นๆ มันอยู่ในตัวข้าและตัวท่าน และมันทำให้เกิด ความเข้าใจผิดในชีวิต  มนุษย์ มีเรื่องราวต่างๆ เพราะอารมณ์ ความโลภ ความยึดติด และความปรารถนาจับเราไว้  วงจรของการเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย ทำให้ความคิดฝังอยู่ในใจของเรา ฝังแน่นไม่ไปไหน จงสลัดภาพล่วงตาทิ้ง  เมื่อเรา ออกจากภาพล่วงตาได้ ชีวิตของเราจะเป็นอิสระ และไม่ถูกคุมขัง ด้วยการมี ศิล สมาธิ และปัญญา  อริยะสัจ 4 คือความจริง

1. เมื่อมีการเกิด ความทุกข์ จะเป็นเงาติดตามตัวของมนุษย์
2. เหตุผลของความทุกข์ การยึดติดกับบางสิ่งไม่ปล่อยวาง บางสิ่งที่เลือนหายไป และหนทางคืออะไร
3. ต้องเข้าถึงการไถ่บาป ตั้งตนอยู่ในทางสายกลาง สิ่งไดที่มันเข้ามาหาเรา ไม่ว่าเป็นข่าวดี หรือ ข่าวร้ายจงวางตน อยู่ระหว่างเรื่องทั้งสอง
4.ความทุกข์ทั้งหมด จะแตกหักบนหนทางนี้  มรรคมีองค์ 8 ผ่านหนทางนี้ ปัญญาเห็นชอบ  ดำริชอบ  เจรจาชอบ ประพฤติชอบ ประกอบอาชีพชอบ  มานะชอบ มีสติชอบ มีสมาธิชอบ